Algemene voorwaarden

Toelichting met betrekking tot de werkzaamheden:

De opdrachtgever dient de bewoners te informeren over de start van de werkzaamheden, en de overlast die hierbij zou kunnen voortvloeien.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat eventuele tuinen en of balkons door de bewoners leeg zijn gemaakt.

Is de werkplek niet vrij toegankelijk en vrij van obstakels, dan zal onderhoudsbedrijf Gk Gevelspecialisten alle aanwezige materialen met zorg verwijderen doch de opdrachtgever zal een meerwerknota ontvangen voor opslag en arbeid.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ontstane schade die ten gevolge het moeten verwijderen van obstakels, zonweringen, lampen, naambordjes aan de gevel e.d. om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

Het is ten strengste verboden om zonder schriftelijke toestemming zich op de steiger te begeven en om aan het aanwezige materieel te komen.

Ter Voorkoming van Schades:

De werkzaamheden zullen vakbekwaam en met uiterste zorg uitgevoerd worden. Ondanks dit zijn kleine schades tijdens de werkzaamheden niet uit te sluiten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat met het afplakken van de kozijnen cq ramen, en vervolgens het verwijderen daarvan, lichte schade aan het verfwerk ontstaat. Ook is het mogelijk dat er bij de straal of reinigings werkzaamheden enig zand of water naar binnen kan dringen. Hiervoor kan bij ons bedrijf geen schade worden verhaald omdat dit vooraf niet inschatbaar is.

Ter voorkoming van schades vragen wij u om spullen die aan de gevel zijn bevestigd zoals zonnewering, lampen, naambordjes etcetera te verwijderen. Houdt u ook rekening met uw beplanting, deze dient minimaal ± 1,20 meter uit de gevel verwijderd te zijn. Zo kunnen wij onze werkzaamheden naar behoeren uitvoeren.

De werkzaamheden voldoen aan de landelijk geldende milieu normen. En alle wettelijke Arbonormen en verplichtingen.

Op dit moment is volgens de huidige milieu verordening van de Gemeente Den Haag niet noodzakelijk om bij gevelreiniging m.b.v. Olivine zand en/of warm water verplicht om het afvalwater op te vangen. Wel zullen de straatkolken volgens de milieueisen worden afgesloten. Mocht het tijdens de uitvoering noodzaak worden dat het water opgevangen dient te worden is dit niet in de prijsaanbieding inbegrepen.

Water en elektra (220 Volt/16 Ampère) van voldoende capaciteit worden ons kosteloos ter beschikking gesteld. Wanneer de opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden geen wateraansluiting ter beschikking stelt zullen er wachturen in rekening worden gebracht.

Precario- en parkeerkosten zijn niet opgenomen in deze offerte en worden als meerkosten berekend

(parkeerkosten zijn niet van toepassing bij gebruik van bezoekers parkeerkaarten)

Onze werktijden liggen tussen 07:00 uur t/m 17:00 uur. U dient onze werknemers tussen deze tijden toegang te verlenen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Echter zullen onze werknemers niet alle dagen altijd aan één gesloten op het werk aanwezig zijn. Dit omdat niet alle werkzaamheden aan één gesloten uitgevoerd kunnen worden.

Asbest verwijdering is in deze offerte niet opgenomen mits omschreven. Mocht er tijdens de werkzaamheden asbest worden aangetroffen worden de werkzaamheden direct stopgezet. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor verwijdering van de asbest op een verantwoorde wijze en voor zijn kosten.

De garantiebepalingen voor het impregneer en voegwerkzaamheden is 10 jaar afbouwend.

Deze prijsaanbieding blijft tot 3 maanden na datum geldig. Genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW tenzij anders vermeld staat.

Tenzij anders overeengekomen worden werken door ons visueel opgenomen. Dit alles zonder het maken van bijzondere kosten en zonder toepassing van bijzondere onderzoeksmethoden of apparatuur. Ons advies beperkt zich dan ook tot wat bij visuele inspectie aan het object waarneembaar was.

Eventuele gebreken die tijdens de werkzaamheden naar voren kunnen komen, zullen aan de opdrachtgever aangetoond en besproken worden. Uitvoering op regie basis van € 41,00 per uur, exclusief materialen.

Op deze offerte zijn onze bindende algemene voorwaardenvan toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder K.v.K nummer 27298531 te ‘s Gravenhage.